Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN
Starostlivosť o zamestnancov

Cieľom starostlivosti zamestnávateľa o svojich zamestnancov je vytvorenie dlhodobo priaznivého pracovného prostredia, ktoré motivuje zamestnancov k podávaniu vysokých pracovných výkonov. Dobre namierená starostlivosť o zamestnancov má svoj význam a prináša nielen pozitívne výsledky v podobe vysokých pracovných výkonov ale aj v podobe spokojných zamestnancov.

Veľký dôraz kladieme na odborné vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie všetkých profesijných a vekových skupín zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov je jediná možná cesta, ako získať aktívnych a tvorivých zamestnancov, ktorí dokážu úspešne pracovať v modernej spoločnosti, vedia tvorivo uvažovať, efektívne komunikovať, chápať seba i problémy firmy a riešiť konflikty. Zamestnávateľ sa stará o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

Každý zamestnanec našej organizácie je zahrnutý do celopodnikového systému vzdelávania. Pri vypracovávaní individuálneho plánu vzdelávania zamestnanca sa zohľadňuje jeho individualita a zároveň obsahuje kvalifikačný a odborný rast daného zamestnanca.

Cieľom starostlivosti o zamestnancov je aj ocenenie ich práce, lojality a vytvorenie podmienok pre motiváciu a stabilizáciu zamestnancov.

Pri starostlivosti o pracovníkov nám ide o pracovné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vedenie dokumentácie, organizovanie kontroly, otázky pracovnej doby a pracovného režimu atď.

Svojim zamestnancom poskytujeme :

- zabezpečenie stravovania, ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ zabezpečí dve stravné jednotky

- spoluúčasť na doplnkovom dôchodkovom poistení 

- základné a periodické preškolenia v zmysle právnych predpisov, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou výkonu niektorých činností

- odborné vzdelávanie zamerané na obnovenie si znalostí technologických procesov a oboznámenie sa s novými trendmi v tejto oblasti

- poskytnutie pracovnej obuvi a pracovného odevu

- zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci o ochrana zdravia zamestnancov

Kde nás nájdete

AHP PLUS, s. r. o.
Robotnícka 841    
039 01   Turčianske Teplice    
Slovak Republic

Tel:     +421 434 131 248
Email: sales@ahpplus.sk