Neváhajte a kontaktuje nás:
+421 434 131 248

  • SK
  • EN
Adaptačné centrum

Uvádzanie novoprijatého pracovníka do chodu organizácie patrí k neoddeliteľnej súčasti riadenia a efektívneho využívania ľudského kapitálu. Nový zamestnanec sa totiž musí vo firme aklimatizovať, čím sa znižuje riziko predčasného odchodu pracovníka z firmy.

Ide vlastne  o ucelený a riadený proces zoznamovania sa pracovníka s organizáciou, jeho úlohami, štýlom práce, technológiou, špecifickými predpismi organizácie a inými predpismi a podmienkami, za ktorých bude pracovník vykonávať svoju prácu.

Každý novoprijatý zamestnanec absolvuje všestranné a komplexné oboznámenie s pracovným prostredím, pracovnými podmienkami a požiadavkami, bezpečnostnými predpismi a pokynmi, pracovnými a technologickými postupmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu práce.

Bezprostredný priamy nadriadený zoznámi novoprijatého pracovníka s ostatnými pracovníkmi danej organizačnej jednotky, prípadne s najbližšími spolupracovníkmi.

Každého novoprijatého  pracovníka je potrebné  zaškoliť takže  je mu z radu skúsených pracovníkov pridelený inštruktor, ktorý mu poskytne nevyhnutnú  inštruktáž, alebo školiteľ, ktorý ho bude zaškoľovať a kontrolovať v priebehu adaptácie na novú prácu a nové pracovisko.

Cieľom nášho adaptačného procesu je dosiahnutie spôsobilosti na výkon povolania a začlenenie prijatého zamestnanca do kolektívu spolupracovníkov a do života samotnej organizácie.

Kde nás nájdete

AHP PLUS, s. r. o.
Robotnícka 841    
039 01   Turčianske Teplice    
Slovak Republic

Tel:     +421 434 131 248
Email: sales@ahpplus.sk